Hírek

Elérhetőségek

Egyházasgerge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010.(III.19.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Egyházasgerge Község Önkormányzat Képviselőtestülete

4/2010.(III.19.) rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

(Egységes szerkezetben)

 

Egyházasgerge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§. (1) bekezdésének c.) pontja, valamint a 48.§. (4) bekezdésének b.) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:

 

 1.§.

A rendelet célja Egyházasgerge község területén a környezetvédelmi intézkedések hatékonyságának növelése, így a levegőtisztaság védelme érdekében az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó szabályok megállapítása, melyek a levegő tisztaságát az elvárható és betartható módon biztosítják.

 

2.§.

A rendelet területi hatálya: Egyházasgerge közigazgatási területe, melyen a beépített és beépítetlen terület egyaránt értendő.

 

3.§.

A rendelet személyi hatálya kiterjed Egyházasgerge közigazgatási területén valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, amennyiben a település területén ingatlan-tulajdonnal bírnak, tevékenységet folytatnak (továbbiakban: tulajdonos), állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek (továbbiakban: használó).

 

4.§.

A rendelet alkalmazása szempontjából:

- avar és kerti hulladék: a falomb, a kaszálék, a nyesedék és az egyéb növényi maradványok (továbbiakban: kerti hulladék).

- hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása saját komposztálóban vagy a salgótarjáni VGÜ Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. szolgáltatásainak igénybevételével.

- tárolóedény: kuka, konténer, egyéb tartály.

5.§.

A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell.

6.§.

 1. A kommunális (települési) hulladék szervezett szállításába bekapcsolt területeken a kerti hulladék gyűjtése tárolóedényben, illetve a kommunális hulladék-szállítási közszolgáltató által szállításra elfogadott zsákban történik.
 2. Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó területeken az avar és kerti hulladék égetése a (4) bekezdésben megállapított időszak kivételével – tilos!
 3. A kommunális (települési) hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken és ott, ahol a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, a kerti hulladék kezeléséről a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni.
 4. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetését minden héten hétfőn 8.00-12.00-ig és pénteken 12.00-18.00-ig lehet végezni, szélcsendes időben.
 5. Szeles időben kerti hulladékot égetni tilos!
 6. A (3) bekezdés hatálya alá tartozó területeken a kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

 

7.§.

 1. Égetni csak a szomszédos telken lévő épülettől 10 méter, saját telken lévő épülettől 5 méter távolságon kívül lehet.
 2. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az emberi egészséget, a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa.
 3.  Az égethető kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (gumiabroncs, kábel, műanyagok, veszélyes hulladékok).
 4. Gumiabroncs, kábel, műanyagok, veszélyes hulladékok égetése szigorúan TILOS.

 

8.§.

Közterületen – a kezelő általi kivételtől eltekintve – égetni tilos!

9.§.

 1. Égetést csak 18 éven felüli személy végezhet.
 2. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható.

 

10.§.

 1. Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parazsat – vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal – meg kell szüntetni.

 

11.§.

 1. E rendelet kerti hulladék égetésével kapcsolatos rendelkezéseinek betartását Mihálygerge, Ipolytarnóc és Egyházasgerge  Községek Körjegyzője, a képviselő-testület tagjai, a körjegyzőségi hivatal dolgozói, a településőrök és a polgárőrök bevonásával ellenőrzi és az előírások megszegése esetén a szükséges intézkedéseket megteszi.
 2. Az égetésről készített fénykép bizonyítékként elfogadható.

12.§.

A körjegyző részleges vagy teljes tűzgyújtási tilalmat rendelhet el.

 

13.§.[1]

 

14.§.

E rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

 

Egyházasgerge, 2010. március 18.

 

                                                        Egyed Rezső sk                                                                                  Lőrik Ildikó  sk

                                                           polgármester                                                                                        körjegyző

                      

Kihirdetve:

Egyházasgerge, 2010. március 22.

 

                                                                                                                                                                    Lőrik Ildikó  sk

                                                                                                                                                                       körjegyző

 

 

[1] Hatályon kívül helyezte: 11/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet 1.§ f) pontja, hatálytalan 2012.VI.2-től